สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

ชุดทดสอบโรคไข้เลือดออก ตรวจหาแอนติบอดีย์ เด็งกี่ ไวรัส ในตัวอย่างทดสอบแบบเร่งด่วน ComboIgM / IgG
 1 ตัวอย่างในการทำการทดสอบ โดยใช้ เลือดครบส่วน ซีรั่ม หรือ พลาสม่า
 2 วิธีการทดสอบ ใช้ตัวอย่างเลือดครบส่วน ซีรั่ม พลาสม่า 10ul.  ลงในช่องใส่ตัวอย่างทดสอบ
 3 หยดน้ำยาบัฟเฟอร์ / หยด ลงในช่องน้ำยาบัฟเฟอร์
 3 จับเวลา 15 นาที
 4 สังเกตุแถบสีที่ปรากฏ
 5 แปลผลตามคู่มือที่กำหนด
การใช้ชุดตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อไวรัส เด็งกี่ (ไข้เลือดออก) สามารถเริ่มตรวจพบได้ช่วงตั้งแต่วันที่ 5 ที่เริ่มแสดงอาการขึ้นไป
 - ช่วงวันที่ 9 ของการติดเชื้อ
(ดูจากตารางประกอบ) ให้ความไวและแน่นอนกว่าวิธีการสังเกตุดูลักษณะจ้ำเลือดออก

อ่านรายละเอียดของโรคและอาการ การดแลรักษา โรคไข้เลือดออก DHF Dengue Hemorrhagic Fever
 จาก เอกสารประจำชุดทดสอบ Dengue  Hemorrhaegic  Antibody IgM/IgG Test by PanBio

                                                     สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชุดทดสอบเพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310  02 803 7311

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.