สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Animal Health Division : Reagent test Strips

แถบตรวจวัดระดับสารเคมีในสัตว์เลี้ยง ตรวจสุขภาพสัตว์ จากปัสสาวะ เลือด น้ำนม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310, 02 803 7311,02 803 7747

Healthcare Products 
and supplies for
Animal Health

เครื่องมือ/อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ
สัตว์เลี้ยง

  VET Reagent Strips
  products designed 
  specifically for use in
  the diagnosis of animal
  health.
  แถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ
  สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยใน
  การตรวจตามสุขภาพของสัตว์
  เลี้ยง
  
 
Glucose  เบาหวาน
 
BUN        ยูเรีย
 
Ketone    คีโตน
 
β-Hydroxybutyrate 
      ( BHB )
     เบต้า ไฮดรอกซี่บิวไทเรต

  กลับหน้าแรก AnimalHealth

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


 Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation


 

Urine testing strips can tell you when blood glucose levels are too high and detect the presence of ketones in urine. For blood glucose monitoring, blood testing is definitely superior, since urine can only tell you what your blood glucose levels were a few hours ago, while blood tests report current levels. You should not make insulin therapy decisions based on a urine test strip. However, when it comes to ketones -- a byproduct of lipid fat and protein metabolism -- urine testing is best. Ketone presence in urine is a sign that your pet may be in a state of Ketoacidosis, a life-threatening condition that requires immediate medical attention (usually IV or subcutaneous fluids to re-hydrate and Regular insulin to bring BGs down quickly).

 แถบตรวจหาสารเคมีสำหรับสัตว์เลี้ยง
  VET 10 :       Ascorbic acid
                       Urobilinogen
                       Protein
                       Specific gravity (Sp.gr.)
                       Ketone
                       Bilirubin
                       Glucose
                       Blood
                       Nitrite
                       Leukocyte

 VET-BUN whole blood Test strip
 VET-BUN in milk Test strip
 VET-BHB in milk Test strip
                       (
β-Hydroxybutyrate )

  Special Information on veterinary urine diagnostics

Besides the information on VET10-Screen test strips (see backside), there is some additional

information especially related to veterinary diagnostics. The nutrition, habits of liquid intake,

physical activity of the animal and conditions of collection of the sample must be considered during urinalysis of animals.

Volume: The volume of urine samples strongly depends on the animal which is examined.

Evaluations based on a 24-hour collection of urine are more signifi cant than evaluations based on a single sample.

Color: The color differs strongly depending on the animal and the concentration of the urine.

Normally it has a yellow appearance. Strongly concentrated urine has got a more intense
color than low concentrated urine. Abnormal colorations may occur in case of special medical
treatment or nutrition, or at high concentrations of red blood cells.

Turbidity: Fresh urine normally is transparent for most animals, excepting for horses. Urine of horses shows a viscous and cloudy appearance. Turbidity may indicate blood, bacteria, epithelia, cells or crystals. Refrigeration may cause the sedimentation of crystals or other components, which produces a cloudy appearance after thawing. This normally has no signifi cance.

Odor: Odor should only be checked if fresh urine is available. Urine normally has got a specific odor, depending on the species which is examined. Penetrative odor indicates ammonia, caused e. g. by bacteria, sweet odor indicates diabetes mellitus, smell from acetone indicates ketonuria.

Odor can also be influenced by medication and nutrition.

Blood: The test normally is negative for all animals.

Bilirubin: The test normally is negative for all animals. Dogs may have bilirubin in their urine without being ill.

Glucose: The test normally is negative for all animals.

Ketones: The test normally is negative for all animals. Ruminants sometimes may show 
a
weak positive test result.

Leucocytes: The test normally is negative for all animals.

Nitrite: The test normally is negative for all animals. Especially for carnivores, the test may show a limited sensitivity, because the necessary nitrate concentration is not present in their urine in case of a non-vegetarian diet.

pH: The pH is strongly infl uenced by the nutrition. In general, the pH for vegetarians is lying higher than the pH of carnivores.

Protein: The test normally is negative for all animals. Urine of cats or dogs may show 
little
protein concentrations. Due to the very high pH of vegetarians, false positive in Protein caused by increased pH may be observed.

Specifi c Gravity: The specifi c gravity greatly varies in a broad range, depending on
the
species and on the water intake of the individual animal.

Urobilinogen: The test normally is negative or slightly positive for animals.

 

 Vet-10 Urine Reagent Strips for Urinalysis are firm plastic strips to which several different reagent areas are affixed. Vet-10 Strips provide tests for glucose, bilirubin, ketone (acetoacetic acid), specific gravity, blood, pH, protein, urobilinogen,nitrite and  Leukocyte in urine. Test results may provide information regarding th estatus of carbohydrate metabolism, kidney and liver function, acid-base balance, and bacteriuria.

 Explanation of Urine Glucose measured with URI-CHECK Since the URI-CHECK measure urine glucose, not blood glucose( BG), they really don't correspond to any numbers from the blood glucose. All they measure is how much glucose has spilled over from the kidneys into the bladder. The longer the spilling before the cat pees, the darker the strip. If BG(blood glucose) is less than 200 or so for the entire time the urine collected in the bladder, then it will read negative. BG could be 195, or 25, you can't tell by the urine strip.

If the urine strip shows color, it also tells you almost nothing - except BG was over the spilling level. BG could be 200, 300, 600, or 900. You don't know, since the strip color only measures glucose concentration in the urine - which is a time dependent number. Darker numbers usually mean poor duration with BG over 250 - that's about it. And then there are BG spikes, which may produce any color possible on the glucose strips, depending on the time width of the spike.

ACCUCHEK Blood Glucose Test Strips  วัดระดับน้ำตาลจากหยดเลือด(เบาหวาน)
 

 

                 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.