BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

ACCU-CHEK  Performa Portable meter to detected blood glucose

ชุดตรวจวัดระดับน้ำตาล จากเลือดปลายนิ้ว ด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310, 02 803 7311,02 803 7747


Healthcare Products 
and supplies

เครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

  ACCU-CHEK performa
  Portable meter 
  เครื่องวัดระดับน้ำตาลจากเลือด
 ปลายนิ้ว สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
    

  ACCUTREND GCT
  Portable meter to 
  detected blood

 
Glucose
 
Cholesterol
 
Triglyceride
  ตรวจวัดระดับน้ำตาล กลูโคส
  ระดับไขมันโคเลสเตอรอล,
  ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และ
  แลคเตท ในเครื่องเดียวกัน

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้


 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้ Contact : ติดต่อ
 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
02 803 7310/ 02 803 7311 
Web Manager


We subscribe to the
HONcode principle of 
the Health on the
Net Foundation


   ความสามารถของเครื่องแอคคิวเช็ค รุ่น เพอร์ฟอร์มา

  - ตรวจวัดระดับน้ำตาล กลูโคส (Glucose)       จากเลือดปลายนิ้ว  ในเวลา 12 วินาที     ช่วง  20 - 600  มก/ดล.

  รุ่นเพอร์ฟอร์มา ได้รับการออกแบบมาให้สามารถตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อการวัดได้ทั้ง 3 ชนิดได้ภายในเครื่องเดียวกัน
   คือ 1. ตรวจสอบตัวอย่างเลือดว่าปริมาณเพียงพอหรือไม่
         2. ตรวจสอบว่าแถบตรวจที่ใช้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
         3. ตรวจสอบเครื่องวัดพร้อมปรับค่าตัวแปร เช่นอุณหภูมิ ความเข้มข้นระดับเม็ดเลือด  เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง 
  มีความถูกต้อง แม่นยำ สดวกในการทดสอบ เพื่อการตรวจคนไข้ (Diagnostic)หรือใช้ในการควบคุมค่ากลูโคส
  สามารถทดสอบเพื่อการควบคุมได้ด้วยตนเองที่บ้าน
 

  วิธีทำการทดสอบ 
1.  กดเปิดการทำงานของเครื่อง ที่ปุ่ม ON-OFF
    
 2.  ถ้าเป็นการเปิดใช้น้ำยาขวดใหม่ ต้องตั้ง Code ก่อน
     โดยดูค่า Code key ตรงกับที่ระบุบนข้างขวดของ
      แถบตรวจ ( ทำเพียงครั้งเดียวเมื่อเปิดใช้ขวดใหม่เท่านั้น)
   
3.  ใส่แผ่นทดสอบที่ต้องการทำการทดสอบเข้าในเครื่อง
      ทางด้านท้ายของเครื่อง 
      ใส่แถบตรวจโดยหันด้านลูกศรชี้เข้าหาเครื่อง เครื่องจะเปิด
      เองโดยอัตโนมัติ
      เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์รูปแถบตรวจให้เตรียมเจาะเลือด
      จากปลายนิ้ว
4.  แตะหยดเลือดที่ขอบด้านข้างของพื้นที่สีเหลือง เมื่อปรากฎ
     สัญลักษณ์รูปนาฬิกาทราย แสดงว่าหยดเลือดเพียงพอแล้ว
     
5.  เมื่อผลเลือดแสดงบนหน้าจอ ให้ดึงแถบตรวจออกจากเครื่อง


  การหยดเลือดลงในแถบพื้นที่ทดสอบ ควรหยดให้เต็ม อย่าให้น้อย (ไม่เต็ม) หรือหยดใหญ่มากเกินไปจนล้นบริเวณ
  พื้นที่ทดสอบ เพราะอาจทำให้ค่าคลาดเคลื่อนไปได้ เมื่อครบเวลาจะมีสัญญาณเตือนให้อ่านผลได้  ตามรูป

  Cat.no.   รายละเอียด หน่วย ราคา บาท
    เครื่อง Accu-Chek Performa 1 เครื่อง  3,500.00
    เครื่องและเข็มช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ( 25 ชิ้น)  1 ชุด / pack  750.00
    เข็มช่วยเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ( 50 ชิ้น)  50 ชิ้น / Pack  150.00
    แถบตรวจกลูโคสสำหรับเครื่อง Accutrend  50 test / Pack  890.00
       
       

สมาชิกชมรมรักสุขภาพ ได้รับส่วนลดพิเศษ 5 %  รับประกันเครื่อง 5 ปี  มีระบบกลุ่ม Community
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คริสตัล ไดแอกนอสติก 02 803  7310  02 803 7311

 

คลิปวิดีโอแสดงขั้นตอนการเจาะเลีอดจากปลายนิ้วเพื่อใช้ตรวจหาระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว

ค่าปกติของระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดปลายนิ้ว

  สำหรับผู้ที่ต้องการทราบว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ สามารถทดสอบได้สามวิธีคือ

 อดอาหารก่อนตรวจ
 ทั้งคืน หรือ 6-8 ชั่วโมง
ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจระดับ
น้ำตาลในเลือด Fasting blood
ควรได้ค่าน้อยกว่า
110 มก/ ดล.
 เจาะตรวจหลังทาน
 อาหาร 1 ชั่วโมง
 ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
 หาระดับน้ำตาลในเลือด 
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
180 มก/ ดล.
 เจาะตรวจหลังทาน
 อาหาร 2 ชั่วโมง
 ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
 หาระดับน้ำตาลในเลือด 
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
140 มก/ ดล.

  เพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน  น้ำอัดลมผลไม้ที่มี
 รสหวานจัด  พยายามทานผักและพืชเส้นใยให้มาก ทานผลไม้ที่ไม่หวานและมีน้ำเป็น
 ส่วนประกอบมาก เช่น มันแกว / ผลฝรั่ง เป้นต้น
 

 อดอาหารก่อนตรวจ
 ทั้งคืน หรือ 6-8 ชั่วโมง
  ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
  ไขมันโคเลสเตอรอล
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
200 มก/ ดล.

  พยายามหลีกเลี่ยงที่จะทานอาหารที่มีระดับไขมันสูง  อาหารทะเลเช่นปลาหมึกยกเว้น
(เนื้อปลา) อาหารพวกเครื่องในสัตว์  เนื้อติดมัน เพื่อช่วยให้ควบคุมระดับไขมัน
โคเลสเตอรอลในเลือด จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจตีบตัน 

 อดอาหารก่อนตรวจทั้งคืน
 หรือ 10-12 ชั่วโมง
  ใช้เลือดจากปลายนิ้วในการตรวจ
  ไขมันไตรกลีเซอไรด์
 ควรได้ค่าน้อยกว่า
200 มก/ ดล.

พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไตรกลีเซอไรด์สูง เช่นขนมหวานที่มีกะทิ
มะพร้าวกะทิ เพื่อควบคุมไขมันไตรกลีเซอไรด์

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.